โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหน้าที่ให้แก่ คณะผู้บริหารฯ 2560 
ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหน้าที่ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓– ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี