กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนตาล ได้ออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนแ ที่หมู่ 4 และ ม5 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลโนนตาล ได้ออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนและป้าย ที่หมู่ 4 และ ม5