โรงเรียนบ้านหัวโนนตาลและเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญศาลาปู่ดำขึ้นประดิษฐาน แท่นใหม่ 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา09.00 น. โรงเรียนบ้านหัวโนนตาลและเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญศาลาปู่ดำขึ้นประดิษฐาน แท่นใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลในชีวติ ของครู อาจารย์ นักเรียน คณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล