ประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล 
วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล ครั้งที่1/2566 นำโดย 1.นายถาวร จอมคำสิงห์ ประธานกรรมการกองทุนฯ 2.นายพิลัย ศิริเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 3.นายทูลไทย นามไพร ประธานสภา/กรรมการ 4.นายทองใบ ชัยภูมิ กำนันตำบลโนนตาล/กรรมการ 5.นายกิตฐิเดช ดาราก้านตรง กรรมการ 6.นายมีชัยลักษณ์ นรสิงห์ กรรมการ 7.นายเตียง อนุไพร กรรมการ 8.นายอภิชิต ปัญญะศรี กรรมการ 9.ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ เลขานุการกองทุนฯ/กรรมการ 10.นางสาวชญดาภาณ์ ขาวศรี กรรมการ 11.นางสาวญานิศา คิดไร ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ/กรรมการ 12.นางสุภัทรา สุดหล้า รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหัวโนนตาล/กรรมการ 13.นางสาวจิรวรรณ คำหงษา กรรมการ 14.นางบุญร่วม คำวิไล กรรมการ มด้วย 15.นางสาววันทนา ง่อนสว่าง รองปลัดเทศบาลตำบล/หัวหน้าอนุกรรมการ 16.นางบุญเพ็ญ มูลมณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/อนุกรรมการ 17.นางสาววีร์สุดา ผลากอง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร/อนุกรรมการ 18.นางสาวกนิษฐา นาริวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/อนุกรรมการ