วันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ทำลายบัตรเลือกตั้ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนตาล 
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ทำลายบัตรเลือกตั้ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนตาล