วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนตาล ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนตาล 
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนตาล ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนตาล