ทต.โนนตาล ร่วมเป็นเกีรยติในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ทต.โนนตาล ร่วมเป็นเกีรยติในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล