กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม สถานอนามัย ร่วมกันประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตำบลโนนตาล นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามี บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง