งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข บ้านหนองผือ หมู่4 
เมื่อคืนวันที่ 21 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับราษฎรบ้านหนองผือ ม4 พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมงานสวดอภิธรรมในงานศพ นางดำ คำเสียงสี บ้านหนองผือ หมู่4 ตามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลโนนตาล งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข