การประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 
เมื่อวันที่29 มกราคม 2561 สภาเทศบาลตำบลโนนตาล การประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561