ร้อยเอ็ด จัดงานวันอปพร. เมตตา กล้าหาญ และความผูกพัน สามัคคี ร่วมกันสร้างความดีให้กับผืนแผ่นดิน 
เมื่อวันนี้(๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.รอ.,นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.รอ.,พ.อ.พูนศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผบ.มทบ.27 พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อพปร.ประจำปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะในวันนี้ มีผู้บริหารศูนย์อปพรและหน้าที่ประจำศูนย์ผู้นำ อปพร. และผู้เข้ารับรางวัลศูนย์อปพร.ดีเด่น มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 150 คนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์อปพร.และสมาชิกอปพรดีเด่น.ประจำปี 2560 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,การกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน,กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดังอุดมการณ์ที่ว่า เมตตา กล้าหาญ และความผูกพัน สามัคคี ร่วมกันสร้างความดีให้กับแผ่นดิน นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ทุกวันที่22 มีนาคม ของปี ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยศูนย์อปพร.กลาง กำหนดให้เป็นวันอปพร. เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของอปพรที่ได้เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจและความสามารถที่มี เข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์เมตตา กล้าหาญโดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ปัจจุบันอปพร.ถือเป็นพลังประชาชน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยผนึกกำลังกับส่วนราชการ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชน ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยและสนับสนุนนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ได้แก่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนถนนการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งเป็นต้น ด้วยความตระหนักและสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองไทย พลังความสามัคคีของอพปร. ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐจึงเป็นกลไกประชารัฐ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คำกล่าวคำปฏิญาณตน ของนายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในวันอปพร. ประจำปี 2560 บางตอนว่า.- ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะร่วมมือกับทางราชการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสียสละ และจริงใจ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของประชารัฐ ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะรักษาวินัยและอุดมการณ์ของอปพร. และรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปรองดองสมานฉัน ทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่า มอบนโยบายในงานวันอปพรประจำปี 2560 ว่า.- พี่น้องอปพร.ที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความเสียสละโดยไม่ได้คำนึงถึงภยันตราย หรือผลตอบแทนใดๆ นับเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละ เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ยามเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัย หลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นภาพ อปภร.จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน โดยสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บรรเทาความเดือดร้อน ให้ลดน้อยลง ด้วยพลังอปพร.ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่า 1 ล้านคน จึงเป็นกลไกภาคประชาชน ที่สนับสนุนขับเคลื่อน ภาครัฐตามแนวทางประชารัฐ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ใจความตอนหนึ่งว่า.- ปัจจุบันภัยพิบัติมีความรุนแรงและหลากหลายมากขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ป้องกันระงับยับยั้งความรุนแรง และบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพและทรัพย์สู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้ร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนภาครัฐและท้องถิ่น ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นพลังที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างหนึ่ง