ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
วันที่8มิถุนายน2560 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาบตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาล ปรึกษาหารือแนวทาง ในการพัฒนาตำบลโนนตาล ภายใต้นโยบายของรัฐบาล