การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผูืพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลโนนตาล การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผูืพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ทั้ง 10 หมู่บ้าน