ลาดพื้นคอนกรีต อาคารโดม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโนนตาล 
เมือวันที่ 8 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล ช่วยกันลาดพื้นคอนกรีต อาคารโดม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโนนตาล