โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล รอบ3 
เทศบาลตำบลโนนตาล จัดทำโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล