กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 7 พฤษภาคม 2561)