งานซ่อมถนน ลาดยาง ภายในตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กองช่างเทศบาลตำบลโนนตาล ออกซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ หมู่ 3 และ6 เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัญญจรไปมา