งานป้องกันเทศบาลตำบลโนนตาล ออกแจกจ่ายน้ำ อุปโภค บริโภค บ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา ม6 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 งานป้องกันเทศบาลตำบลโนนตาล ได้รับการร้องขอ ในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการ งานป้องกันเทศบาลตำบลโนนตาล จึงได้ออกแจกจ่ายน้ำที่ บ่อพักประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา หมู่6