คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อใช้เป็นรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บรรยากาศการรอรับการตรวจจากคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลโนนตาล