กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (วันที่ 18 มิถุนายน 2561)