ประชุมร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 
วันที่ 9 สิงหาคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาวนราชหาร คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562