งานสวดอภิธรรมและฌาปณกิจศพราษฎร บ้านหัวโนนตาล หมู่2 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับราษฎร บ้านหัวโนนตาล หมู่2 พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมงานสวดอภิธรรมในงานศพราษฎร หมู่2 ตามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลโนนตาล งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข