ประชุมประชาคมและการสำรวจความคิดเห็น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขุดหนองสาธารณะ หนองห้าง ม1 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน2561 เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับราษฎรหมู่1 บ้านหนองบัว จัดประชุมการตัดเตรียมการขุด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขุดหนองสาธารณะ หนองห้าง ม1