ทต. โนนตาลเข้าร่วมโครงการเคลื่อนที่ ที่ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ทต. โนนตาลเข้าร่วมโครงการเคลื่อนที่ ที่ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.