โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหัวโนนตาล ปริมาณงานผิว คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร