ถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ เริ่มจากบ้านนายบุญทัน จอมคำสิงห์ ถึงหนองผือสาธารณะประโยชน์ 
ตกลงราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ เริ่มจากบ้านนายบุญทัน จอมคำสิงห์ ถึงหนองผือสาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโนนตาลกำหนด แบบเลขที่ ๒๒/๒๕๖๐ ค่าก่อสร้าง ๑๐๒,๐00 บาท กับ ร้านทรัพย์ไพศาล