ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาล 
ตกลงราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มจาก บ้านนายสุรเดช วินทะไชย ถึง บ้านนายสนิท วินทะไชย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างตามสภาพหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยยกว่า 300 ตารางเมตร