โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล 
ตกลงราคาจ้าง ก่อสร้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างตามสภาพ หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยยกว่า 85.00 ตารางเมตร เริ่มจากบ้านนางน้อย ศรีทอง ถึง บ้านนายเล็ก ศรีทอง