ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับโรงพยาบาลตำบลบ้านหัวโนนตาล ออกตรวจหาโรคมือ ปาก เท้า ตามหมู่บ้าน บ้านเรือนของเด็กเล็ก 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับโรงพยาบาลตำบลบ้านหัวโนนตาล ออกตรวจหาโรคมือ ปาก เท้า ตามหมู่บ้าน บ้านเรือนของเด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค