โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลโนนตาล จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอัญชัน เทศบาลตำบลโนนตาล