รับน้ำ จากบ่อพักระบบประปา ม1 เพื่อมาเติมที่บ่อพักระบบประมาหมู่บ้าน บ้านโพนศรี หมู่5 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาล ออกเติมน้ำ - รับน้ำ จากบ่อพักระบบประปา ม1 เพื่อมาเติมที่บ่อพักระบบประมาหมู่บ้าน บ้านโพนศรี หมู่5 เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค