คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผือ ม8 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผือ ม8 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข ตามสัญญา และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และการระบายน้ำไม่ทัน