ประชุมคณะกรรมการประสานแผน ระดับอำเภอ ณ เทศบาลตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 3 กค 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนตาล มีการประชุมคณะกรรมการประชุมแผน ระดับอำเภอ โดยมีนายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เป็นประธาน และมีนางชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ เป็นเบขานุการ พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัด 14 แห่ง ภายในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และตัวแทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 3 ท่าน , ปลัดอำเภอเมือง ผู้รับผิดชอบแผนระดับอำเภอ , ท้องถิ่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ประชุมร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการที่เกินศักยภาพความสามารถ ทั้งแต่ สอง อปท. ทำงานร่วมกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนจังวัดต่อไป