งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาล บ้านโนนม่วง หมู่3 ว่ามีเหตุไฟใหม้ตอฟาง 17 ธค 61 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาล ได้รับแจ้งเหตุด่วน จาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่3 ว่ามีเหตุไฟใหม้ตอฟาง ลามใส่ป่าไม้ ไม้ยูคาลิปตัส บริเวณป่าไม้หลวงปู่หนองโดน