กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
กิจกรรมยามเช้าของพนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล คือ การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การเข้าแถวทุกวันจันทร์ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562