นายสุขประจันทร์ พฤกษชาติ เรียกคณะกรรมการประชุมคณะทำงานการจัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลโนนตาล/สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) วันที่ 12 มีนาคม 2562 
เเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประชุมคณะทำงานการจัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลโนนตาล/สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)