งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากบ่อพักระบบประปา หมู่1 บ้านหนองบัว เพื่อเติมลงบ่อพักระบบประปา หมู่6 วันที่ 10 มีนาคม 2562 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากบ่อพักระบบประปา หมู่1 บ้านหนองบัว เพื่อเติมลงบ่อพักระบบประปา หมู่6 บ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องไม่ให้แขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค ในขณะที่ กำลังซ่อมแซมระบบประประหมู่บ้าน ขอบพระคุณ ท่านายกวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ที่ให้ความช่วยเหลือ