บน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติมในภาชนะถังเก็บน้ำ ภายในวัด บ้านอิเม้ง หมู่7 วันที่ 20 มีนาคม 2562 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติมในภาชนะถังเก็บน้ำ ภายในวัด บ้านอิเม้ง หมู่7เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องที่ได้รับผลกระทบการแขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค ในสถานการณ์ฤดูแล้ง และกำลังซ่อมแซมระบบประประหมู่บ้าน ขอบพระคุณ ท่านายกวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ที่ให้ความช่วยเหลือ