านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวโนนตาล หมู่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 256 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากโรงผลิตน้ำจังหาร เพื่อเติระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวโนนตาล หมู่ 2 ช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องที่ได้รับผลกระทบการแขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค ในสถานการณ์ฤดูแล้ง และกำลังซ่อมแซมระบบประประหมู่บ้าน ขอบพระคุณ ท่านายกวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ที่ให้ความช่วยเหลือ