นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ได้รับการคัดเลือกการประชุมระดับจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังวหัดร้อยเอ็ด 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ได้รับการคัดเลือกการประชุมระดับจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังวหัดร้อยเอ็ด ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด