โครงการมองโค ให้แก่คนพิการ ประจำปี 2560 
โครงการมองโค ให้แก่คนพิการ ภายในตำบลโนนตาล ประจำปี 2560