เติมลงบ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวโนนตาล หมู่2 และบ้านโนนม่วง หมู่3 วันที่ 13 เมษายน 2562 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฯ รับน้ำจากหนองสิม บ้านโนนตาลน้อย หมู่10 เพื่อเติมลงบ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวโนนตาล หมู่2 และบ้านโนนม่วง หมู่3 ช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องที่ได้รับผลกระทบการแขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค ในสถานการณ์ฤดูแล้ง และกำลังซ่อมแซมระบบประประหมู่บ้าน ขอบพระคุณ ท่านายกวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ที่ให้ความช่วยเหลือ