เหลือราษฎร ที่ประสบภัยบ้านเรือนถูกไฟใหม้วอดทั้งหลัง ชาวบ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว วันที่ 24 เมษายน 2562 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยบ้านเรือนถูกไฟใหม้วอดทั้งหลัง ชาวบ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว