จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพุธที่1 พฤษภาคม 2562 
วันนี้ วันพุธที่1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการแำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฎิบัติงาน รับนโยบายจากนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปปฎิบัติ