องค์กรไร้พุง นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะพนักงานเทศบาล 
เทศบาลตำบลโนนตาล ต้นแบบบทเรียนที่จะสื่อสารให้สังคมให้เห็นภาพการสร้างแรงจูงใจ การผลักดันคนในองค์กร/หน่วยงาน หรือชุมชนหันมาใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิถีชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อการก้าวเข้าสู่การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงของคนไทยให้เป็นคนไทยไร้พุง