ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/256 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอัญชันเทศบาลตำบลโนนตาล