ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติฯ 
#ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอัญชันเทศบาลตำบลโนนตาล