โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง PARA - ASPHALTIC CONCRETE บ้านเหล่ากา ม6-บ.หนองแวง 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง PARA - ASPHALTIC CONCRETE บ้านโนนเหลี่ม หมู่6 คุ้มเหล่ากา ตำบลโนนตาล เชื่อไปยังบ้านหนองแวง ตำบลหนองแก้ว