กิจกรรมเข้าแถว ประจำวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
กิจกรรมเข้าแถว ประจำวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 การเข้าแถวเชิญธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ และแสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวล