กลุ่มงานประปา ออกสำรวจและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ่าน เพื่อให้ใช้งานได้ตลอด 
เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 งานกองช่าง กลุ่มงานประปา ออกสำรวจและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ่าน เพื่อให้ใช้งานได้ตลอด